Construido con Berta

  1.  

    ʔ่๋ͤีุ่ํ๎ี่๊ี๎่้ก๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋็๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋็๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋็๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋็๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋็๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋็๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋็๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋็๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋็๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋็๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋็๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋็๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋็๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋๎๋๋๋่๋๋๋ี๋๋๋่๋๋๋ʕͯ̃ͯͬͯ̃ͯ•ͯ̃ͯͬͯ̃ͯͯ̃ͯͬͯ̃ͯ͡ᴥͯ̃ͯͬͯ̃ͯ•ͯ̃ͯͬͯ̃ͯʔͯ̃ͯͬͯ̃ͯกี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี็ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี็ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี็ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี็ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี็ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี็ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี͆ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̍ี็ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี็ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี็ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̈ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี็ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี็ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี็ีุี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี็ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̘ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ี̛ี̍ี̍ี̍ี̢ี̍ี̍ี̍ีʕͯ̃ͯͬͯ̃ͯʕ่ี่๎่ี่•่ี่๎่ี่่͡ี่๎่ี่ʕ่ี่๎่ี่•่ี่๎่ี่่͡ี่๎่ี่•ͯ̃ͯͬͯ̃ͯͯ̃ͯͬͯ̃ͯ͡ᴥͯ̃ͯͬͯ̃ͯ•ͯ̃ͯͬͯ̃ͯʔͯ̃ͯͬͯ̃ͯก̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍็̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍็̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍็̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍็̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍็̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍็̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍็̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍็̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍็̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍็̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍็̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍็̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍็̢̢̢̢̛̛̘̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ʕ่ี่๎่ี่•่ี่๎่ี่่͡ี่๎่ี่ก่ี่๎่ี่็่ี่๎่ี่็่ี่๎่ี่็่ี่๎่ี่็่ี่๎่ี่็่ี่๎่ี่็่ี่๎่ี่็่ี่๎่ี่็่ี่๎่ี่็่ี่๎่ี่็่ี่๎่ี่็่ี่๎่ี่็่ี่๎่ี่็่ี่๎่ี่ก้̢̢̡̢̢̛̛̼̠̹̤̘͈̪̬̻̞̯̍̊̍ͫ̍̆̇̍̍͋̍̿̍ͣ̍ͭ̍ͬ̍̍̍ͥ̍͂̍̍̍̍ͫ̍ͤ̍̊̍̍̽̍̍̎̍͡͡͝͡็̵̷้̢̡̢̢̢̛̛̙̦̯̤̘᷂̩᷿᷂̪͎̭̹̬̍̍̍ͫ̍̄̍̍̓̊̍̍̍ͧ̉̍̍̍̒̍̍̍̍̍̍͒̍̍ͨ̍̍̍̍̚̚̚͢͢ͅ็̶๋̢̢̢̢̢̛̛᷂̹̗̲̜̥̘̱̦̹̤̹̍̍̍᷈̍̍᷾̍̌͒̍̒̍̍᷈̍̍̌̍̍̊̍̍͗̍᷇̍̿̍ͨ̍̍̍ͨ̍̍᷀̍ͩ̕͟͜็̶ุ̢̢̢̢̛̛̛̭̼͔͇̗͖̗̘̻͓͉͍̍̍ͨ̍᷁̍̊̍ͮ̍᷅̍͗̍̑̍̍̍̍᷆̉̍̍ͨ̍͌̍ͬ̍̍ͮ̍͌̍̍ͫ̽̍͑̍ͮ̍็๎̢̢̛̠͓̜̲͉͕̣̍̍̍̍̓̍̍̍̍ͣ̍̉́̍̕͏̷̢̢̨̛̛̘͙̪͓̖̹̍᷃̍̍̍̍́͋̍ͤ̍ͨ̍̎͂̍̍̍̍̍̍̚͟ͅ็ื̢̢̛̛̗̻̳̍᷾̍̍̓̍̍̒̍͂̍̍᷃̍̈́̍̍̒̍᷉̍͟͏̵̢̢̛̘̯͍͈̼̲̘̍̍̍᷇̍̍̎̍̍ͮ̍̍ͨ͗̍᷉̍ͩ̍ͤ͘็ึ̢̢̢̢̛̛̘̰̩͚͕̰̦̪̬̘̭̯̗̱̩͚̍̍̍̋̍̍̍̍̌̍̍ͣ̍͂̍ͩ̍̐͛̍̆̍̍ͥ̍̍᷀̍̎̍᷄̍͌̍̍̍̅̍̍ͤ็ั̷̢̢̢̢̛̛̲᷂̻͖̲̥̻̳̘̪͇͔̜̲̖̍̍̍̐̍̓̍̉̍̏̍̍̍͂̍̍̍̌̓̍̍̈́̍̑̍̍̍̍ͯ̍̍͗ͣ̍ͪ̍̍͌͜͝็̷่̢̢̨̢̢̛̛͚͍̙͈̼̘̘̩͕̙̙̣̹̮̍̍ͥ̍ͧ̍̿̍̍̃̍᷈̍ͫ̍᷅̍̍̍̃̍᷅̍̍̄̍᷁̍̍᷇ͥ̍͂̍̍̍̍̍͘͞็ํ̢̘̩̍̊̍̍͋̍̍̍͜͟͏̶̢̢̢̛̛̺̭̘᷂̰̜̘͔̝̹̍᷈̍̇̍̊̍̍̊̍᷈̍̄̍̍ͫ᷆̍͐̍̍͊̈́̍̍̍ͫ̍̍̍͡͝็ํ̷̢̢̢̢̛̛̛̛̪̲̺̺̲̘̼̜͎̟᷿̯̍ͥ̍̍̐̍͐̍̍̍͆̍̍͆̍᷉̍̋̍᷇̍̍͐̍̍̍̂̍̌̍ͬ̍ͨ̍̍̍̍͜͝ͅͅ็ึ̢̢̛̹͉̯͙͈̼᷂̘̍̊̍̉̍̌᷇̍̍̍̍̍̍᷅̍̒̍᷀̍ͦͤ̍́̍᷾̍͏̢̢̛̭͎̪͚̖ͮ̍̔̍̌̍̍ͫ̍̍͐̍̍̍̍̊็์̵̡̢̢̢̢̛̛̲͉̥͈̘̪̭͎᷿̍̍͐̍̍̍ͨ̍᷁̍̍̍᷇̍̈̍᷄̍̍᷇̍̍ͭ̍̂̍᷁̍̍̍͒̍̍̎̍̊̍̒̚͢͢͢͢͠͝็ี̢̢̢̛̞͇̳̍͂̍̍̔̍̓̍̏̍̑͋̍̍͆̍͏̴̢̢̛̘̜̞̺͇̪̭̻͍̩̍̋̍̌̍̃ͬ̍̂̍̍̍ͣ̍̍̍̍̍̍̍ͪ̍͋͞ʕ่̒ัีี่ื๎ื่๋ีั่๎